รายวิชาการพัสดุ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี/หนังสือสั่งการและที่เกี่ยวข้อง

บทนิยาม

อำนาจการจัดหาพัสดุ

การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดหาพัสดุ

ตัวอย่างเอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดหาพัสดุ

แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

วิธีจัดหาพัสดุ

วิธีตกลงราคา

วิธีสอบลงราคา

วิธีประกวดราคา

วิธีพิเศษ

วิธีกรณีพิเศษ

สัญญาและการแก้ไขสัญญา

ประกาศ ปปช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชี

การตรวจรับพัสดุ

การงดหรือลดค่าปรับ

การควบคุม

การยืมครุภัณฑ์

การจำหน่ายพัสดุ

บทกำหนดโทษ

จรรยาบรรณ

มาตรฐานครุภัณฑ์

ข้อพึงระวัง

กิจกรรมทบทวนความรู้

บทสรุปและแนวทางการประยุกต์ใช

การพัสดุเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดใช้ ดูแล และให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงาน นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญ ซึ่งช่วยสนับสนุนงานอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นขั้นตอนถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด ซึ่งหากพนักงานของสำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง หนังสือสั่งการ รวมถึงการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ ก็เชื่อได้ว่าจะนำไปสู่การบริหารจัดการที่อยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลคือ หลักความสุจริต โปร่งใส หลักความคุ้มค่าและหลักนิติธรรม