รายวิชาการบัญชี

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี/หนังสือสั่งการและที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกกต.ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สรุปสาระสำคัญของหนังสือสั่งการ และที่เกี่ยวข้อง

หลักการและนโยบายบัญชี

หลักการและนโยบายบัญชีของสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วิธีปฏิบัติในการบันทึกบัญชี

การรับเงิน

การบันทึกบัญชี

ปรับปรุงบัญชี

รายงานการเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำเดือน

รายละเอียดประกอบรายงานการเงินปีงบประมาณ

ผังบัญชี/รหัสบัญชี

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป WINspeed

คู่มือการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป WINspeed

ข้อพึงระวัง

กิจกรรมทบทวนความรู้

บทสรุปและแนวทางการประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงานบัญชีนั้น สิ่งสำคัญอย่างยิ่งนอกเหนือไปจากความซื่อสัตย์ สุจริตก็คือ ความถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ และที่สำคัญหากเป็นหน่วยงานที่มีสำนักงานกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ด้้วยแล้ว โอกาสที่จะทำให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนั้นมีสูง ดังนั้นการดำเนินงานต้องกระทำโดยยึดหลักการ นโยบาย ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร