รายวิชาการเงิน

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี/หนังสือสั่งการและที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน

การรับเงิน

การเก็บรักษาเงิน

การจ่ายเงิน

การเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ

เงินสดย่อย

การควบคุมการบริหารเช็ค

การใช้และการเก็บรักษาเช็ค

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

เบี้ยประชุม

การเบิกค่าใช้จ่ายเบี้ยประชุม

สวัสดิการ

ค่าเช่าบ้าน

เงินบำเหน็จ

เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการเลือกตั้ง

ค่าเล่าเรียนบุตร

ค่ารักษาพยาบาล

ข้อพึงระวัง

ข้อพึงระวังในการเบิกจ่ายเงิน

กิจกรรมทบทวนความรู้

บทสรุปและแนวทางการประยุกต์ใช้

การบริหารจัดการด้านการเงินของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง จะต้องยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยกำหนดเป็นระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับ สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเป็นมาตรฐาน การเงินจะเกี่ยวข้องตั้งแต่การรับ การเบิกจ่าย ทั้งในรูปแบบเงินสดย่อยและเช็ค รวมถึงสวัสดิการที่สำนักงานจัดให้พนักงาน เช่นสิทธิที่ตนเองพึงมี เงื่อนไขการเบิกจ่ายสวัสดิการแต่ละประเภท เอกสารและขั้นตอนการเบิกจ่ายสวัสดิการ ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติงานได้รวดเร็วและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงพนักงานทั่วไปทราบสิทธิที่ตนพึงมีและเบิกจ่ายถูกวิธี อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุดนั่นเอง