รายชื่อผู้สอน

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

นางสาวกัญญา ตัญติธัญญากร

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

นางสาวอรพิน อาชีวะสุข

ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ

นายพิทักษ์ คำอุ่น

Courses

คอร์สรายวิชาการเงิน, รายวิชาการบัญชี, รายวิชาการพัสดุ

1. คำอธิบายรายวิชาการเงิน

ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการด้านการเงิน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงินการจ่ายเงิน การควบคุมและการบริหารเช็ค ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เบี้ยประชุมและสวัสดิการ และข้อพึงระวัง


2. คำอธิบายรายวิชาการบัญชี

ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการด้านการบัญชี การปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการและนโยบายบัญชี วิธีปฏิบัติในการบันทึกบัญชี รายงานการเงิน รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำเดือน รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ผังบัญชี/รหัสบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป WINSpeed และข้อพึงระวัง


3. คำอธิบายรายวิชาการพัสดุ

ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการด้านการพัสดุ บทนิยาม อำนาจการจัดหาพัสดุ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง วิธีจัดหาพัสดุ สัญญาและการแก้ไขสัญญา แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ การตรวจรับพัสดุ การงดหรือลดค่าปรับ การควบคุมพัสดุ การยืมครุภัณฑ์ การจำหน่ายพัสดุ บทกำหนดโทษ จรรยาบรรณ มาตรฐานครุภัณฑ์ และข้อพึงระวัง

Statics

จำนวนผู้เข้าชม

0

จำนวนสมาชิก

0

ผู้ได้รับใบเซอร์

0